Podpora při realizaci

Podpora při realizaci projektu podpořeného z Evropských fondů (After care) zahrnuje:

  1. zpracování zpráv z realizace projektu
  2. zpracování monitorovacích zpráv
  3. zpracování žádostí o platbu
  4. zpracování žádostí o změnu podmínek
  5. zpracování žádostí o dílčí změny projektu
  6. zpracování dokumentace pro výběrové řízení
  7. součinnost při kontrole  kontrolních orgánů na místě, včetně přítomnosti našeho zástupce, který váš projekt administruje

Skutečný rozsah Aftercare si volíte při přípravě smluvního ujednání, ve kterém sjednáváte:

  • zpracování žádosti o podoru a rozsah služby Aftercare
  • dodatek ke smlouvě o zpracování žádosti o podporu, ve kterém si sjednáte rozsah služby Aftercare

 

Cena služeb Aftercare je možné hradit formou tzv. succesfee, případně podle vzájemné dohody. Výše ceny sjednaných služeb bude odvozena jako procentuelního podílu z částky skutečně získané dozace.

Úhrada sjednané ceny za služby Aftercare se uskutečňují průběžně, po každé dílčí platbě zaslané poskytovatelem podpory ( zpravidla ve 1/4 letních intervalech). Pochopitelně je možné dohodnout i jiné formy a intrervaly plnění za poskytnuté služby. Částka plnění se vypočte jako procentuálního podílu (výše podílu se stanoví podle smluvního ujednání) z poskytnuté dílčí platby, případně podle dohodnutého formy a intervalu plnění.