OP LZZ - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

OP LZZ  - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech. 

 

Prioritní osy OP LZZ:

 

Prioritní osa 1 - Adaptabilita

Cílem prioritní osy 1 je předcházení nezaměstnanosti prostřednictvím podpory investic do rozvoje lidských zdrojů a moderních systémů jejich řízení.

 

Prioritní osa 2 - Aktivní politiky trhu práce

Cílem prioritní osy 2 je zlepšení přístupu k zaměstnání, trvalé začlenění osob hledajících zaměstnání a prevence nezaměstnanosti skupin ohrožených na trhu práce.

 

Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti

Cílem prioritní osy 3 je pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením, zvyšování kvality a dostupnosti sociálních služeb a zavedení opatření vedoucích ke zvyšování zaměstnatelnosti těchto osob včetně prosazování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce.

 

Prioritní osa 4 - Veřejná správa a veřejné služby

Cílem prioritní osy 4 je zvýšení institucionální kapacity, kvality, efektivnosti a transparentnosti činností institucí veřejné správy a zvyšování kvality a dostupnosti veřejných služeb.

 

Prioritní osa 5 - Mezinárodní spolupráce

Cílem prioritní osy 5 je podpora mezinárodní spolupráce v rámci rozvoje lidských zdrojů.

 

Harmonogram výzev OP LZZ pro rok 2011

V této tabulce naleznete předpokládaný harmonogram výzev k předkládání grantových a individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 

 

předpokládaný termín vyhlášení výzvy

oblast podpory

název

typ projektu

vyhlašovatel

únor 2011

2.1

Posílení aktivních politik zaměstnanosti

grantový projekt

MPSV

březen 2011

3.3

Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce

grantový projekt

MPSV

3.4

Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života

grantový projekt

MPSV

2. Q 2011

3.1

Podpora sociální integrace a sociálních služeb – podpora sociálních služeb a dalších nástrojů ve prospěch sociálního začleňování

grantový projekt

MPSV

3.1

Podpora sociální integrace a sociálních služeb – vzdělávání

grantový projekt

MPSV

3.1

Podpora sociální integrace a sociálních služeb – podpora procesů plánování dostupnosti sociálních služeb

grantový projekt

MPSV

3.1

Podpora sociální integrace a sociálních služeb – transformace

grantový projekt

MPSV

5.1

Mezinárodní spolupráce

grantový projekt

MPSV

4. Q 2011

1.1

Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurence-schopnosti podniků

grantový projekt EDUCA

MPO/ CzechInvest